banner

VOIMASSA OLEVAT YLEISKAAVAT

Pielaveden kirkonkylän voimassa oleva osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.12.1984. Kaava on vanhentunut sisällöltään ja tavoitteiltaan. Kaava ei enää ohjaa taajaman kehitystä halutulla tavalla.

Pielavesijärvijärven rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.9.2000 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaava on saanut lainvoiman. Kaavalla ohjataan loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentamista Pielavesijärven rantavyöhykkeellä. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen.

Säviän osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2000 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavan tavoitteena on säilyttää Säviän kylä elinvoimaisena sekä ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä Säviän kylän ja sen lähiympäristön alueella.

Sammalisenniemen osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.4.2000 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavalla ohjataan asuinrakentamista Sammalisenniemen alueella. Alueelle on rakennettu vesi- ja viemäriverkosto. Aloituskortteleihin on laadittu erilliset rakentamisohjeet.

Hirviniemen osayleiskaava on vahvistettu lääninhallituksessa 20.2.1992. Osayleiskaavalla ohjataan rakentamista Hirviniemen alueella.

VIREILLÄ OLEVAT YLEISKAAVAT

Pielaveden kirkonkylän uuden osayleiskaavan laatiminen on käynnistynyt v. 2004 ja kaava valmistuu v. 2006. Kaava-alue käsittää tiiviin taajama-alueen lisäksi ympäröivää haja-asutusluonteista maaseutualuetta, jonne on viime vuosina rakennettu uutta asutusta sekä Kakkomäen ulkoilualueen. kaavoitustyöllä pyritään luomaan puitteet Kirkonkylän ja sen lähialueen tulevalle kehittymiselle sekä yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakentamisen ohjaamiselle. Kaavalla turvataan tulevien asunto- ja työpaikka-alueiden tarve sekä luodaan edellytykset maisemallista ja kulttuurihistoriallista arvoa omaavien ympäristöjen säilymiselle.

LAADITTAVAT YLEISKAAVAT

Rantojen yleiskaavoitusta jatketaan vuosien 2006 – 2010 aikana. Ensimmäisenä kaavoitetaan Nilakka ja muut kunnan eteläosien järvet mm. Iso-Panka ja Petäjäjärvi. Toisessa vaiheessa kaavoitetaan kunnan pohjoisosien järvet mm. Lampaanjärvi ja Koivujärvi.

Kiuruveden kaupunki on käynnistänyt Sulkavanjärven ja lähiympäristön pienten järvien rantayleiskaavoituksen kesän aikana. Näiden järvien rannoista osa on Pielaveden puolella. Näille järville on laadittu yhteistyössä Kiuruveden kanssa luonto- ja maisemaselvitykset ja mahdolliset muinaismuistoselvitykset. Varsinainen kaavoitustyö käynnistetään kunnan pohjoisosien kaavoituksen yhteydessä.