Pielaveden kunta on käynnistänyt kunnan itäosan rantaosayleiskaavan laatimisen. Kaavaa laativana konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n Kuopion aluetoimisto.

Suunnittelualue käsittää itäosan Pielaveden kunnasta, mutta käytännössä suunnittelu keskittyy ainoastaan ranta-alueille. Suunnittelualueeseen kuuluvat Kotajärvi, Kenkäjärvi, Valkeisjärvi, Pahkajärvi, Löytänä, Lampaanjärvi, Yijäkönjärvi, Munkinlampi, Leväjärvi, Itäjärvi, Korppinen, Mäkijärvi, Oravaisjärvi, Haapajärvi, Pieni-Kiukoinen, Iso-Kiukoinen, Majonen, Löytynjärvi, Kiukoinen, Saari-Pajunen, Iso-Pajunen, Luupää, Pieni-Panka ja Iso-Panka.

 Kaava-alue pyrkii noudattelemaan tilojen ja tiealueiden rajoja. Kaavassa selvitetään rakennuspaikkaoikeus maanomistajakohtaisesti. Osayleiskaava luo edellytykset rakennusoikeuden tasapuoliselle jakamiselle. Tasapuolisuuden lähtökohtana on kantatilaperiaatteen käyttö tilakohtaisen rantarakennusoikeuden selvittämisessä. Kantatilan määrittelyn perusajankohtana käytetään vuotta 1969, joka on rantakaavalain voimaanastumisvuosi. Kantatilatarkastelussa  selvitetään ne alkuperäiset tilat, jotka olueella olivat tuona ajankohtana. Näiden tilojen rantaviivan pituudet mitataan, määritellään pituuden perusteella laskennallinen rakennusoikeus, vähennetään tästä jo käytetty rakennusoikeus ja jaetaan mahdollinen vielä käyttämätön rakennusoikeus nykyisten tilojen kesken.

Pielaveden itäosan rantayleiskaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 30 päivän ajan 16.4. - 16.5.2018 Pielaveden kunnan ympäristöosastolla, osoitteessa Puustellintie 10.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava Pielaveden kunnan tekniselle lautakunnalle, os. PL 27, Puustellintie 10, 72401 Pielavesi, tai sähköpostilla juha.vainikainen@pielavesi.fi tai maili.ruotsalainen@pielavesi.fi ennen nähtävänä oloajan päättymistä.