Pohjoisosan rantaosayleiskaava

Pohjoisosan rantaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan 26.2.2020 tekemällä päätöksellä laatia yleiskaava kunnan pohjoisosalle. Tarkoituksena on laatia kunnan pohjoisosan järvien rantavyöhykkeelle maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rantaosayleiskaava rakennus- ja poikkeuslupien, elinkeinojen kehittämisen sekä ympäristön- ja maisemanhoidon perustaksi. Osayleiskaavassa selvitetään tilakohtaiset rantarakennusoikeudet ja osoitetaan rantarakennuspaikat. Rantaosayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena rantaosayleiskaavana. Kaavassa osoitetuille rakennuspaikoille rakennustarkastaja voi myöntää rakennusluvat.

Kaikki pohjoisosan rantaosayleiskaavan suunnittelutyöhön liittyvä materiaali pidetään nähtävilla kunnan kotisivuilla ja ne löytyvät tämän sivun alaosasta.

Rantaosayleiskaavaa koskevat kuulutukset julkaistaan osoitteessa http://julkaisu.pielavesi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm

Pohjoisosan_ROYK_info_2.jpg

Kysely osallisille

Kaavaan liittyviä toiveita ja mielipiteitä voi esittää vastaamalla sähköiseen kyselyyn osoitteessa: https://fcggis.fcgsmart.fi/fcggis/survey/81/

Kyselyllä kerätään tietoa, jota voidaan hyödyntää kaavaluonnoksen laatimisessa. Kysely avautuu 1.12.2020 ja siihen voi vastata 15.1.2021 klo 15 saakka.

Kyselyyn vastaaminen on mahdollista myös paperisella kyselylomakkeella, joka on lähetetty kirjeitse suunnittelualueen rantavyöhykkeen maanomistajille.