banner
Liikenne
Kadut, kevyen liikenteen väylät ja tievalaistus

Kunnalla on katuja ylläpidettävänä noin 20 kilometriä ja lisäksi kevyenliikenteen väyliä noin 8 kilometriä. Lähes kaikki liikenneväylät on valaistu. Liikenneväylien ja valaistuksen rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa kunnan ympäristötoimi.

Lisäksi kunnalla on hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka vuosille 2017 - 2022 Destia Oy:n kanssa. 

Joukkoliikenne

Asiointiliikennettä hoidetaan 5 reitillä asiointivuoroliikenteenä:

Tilausajot Nousiainen Oy puh. 040-5242770
- Vaaraslahti-Paasikoski-Tikkala-Sarvimäki-Pielavesi
- Kattilasami-Joutsenniemi-Pielavesi
- Selkeydenmäki-Nousila-Kirkkosaari-Pielavesi

Taksiautoilija Aimo Partanen, puh. 0400-177366
- Lampaanmäki-Venetmäki-Pielavesi

Taksiautoilija Raimo Utriainen, puh. 0400-272083
- Kortemäki-Lehtomäki-Lähdeaho-Jylhä-Rovioranta-Pielavesi

 

Waltti -kortti

Waltti- liikenteen aikataulut

Yhteyshenkilö: Sirpa Niskanen, osastosihteeri

Koulutie 3, 72400 Pielavesi
0404894165
sirpa.niskanen@pielavesi.fi

Liikenneturvallisuus

Koko kunnan alueen kattava liikenneturvallisuussuunnitelma on päivitetty 2018. Suunnitelman tavoitteena on liikenneympäristön turvallisuuden parantamine sekä liikennekasvatuksen, -valistuksen ja -tiedotuksen tehostaminen. 

Satama, laiturit

 VENESATAMAT

Kunnassa kaksi vierasvenesatamaa, toinen kirkonkylässä puustellintie alapäässä ja toinen Säviän taajamassa entisen meijerin rannassa. Kunta vuokraa venepaikkoja kirkonkylän venesatamasta. Venepaikan hinta avovesikaudeksi on 81,31 € (sis. alv 24 %).

Kirkonkylän vierasvenesatamassa toimii Satamaravintola Laivuri, joka on auki kesäaikaan.

VENEIDEN VESILLELASKULUISKAT

 Pielaveden kunnan alueella on käytössä kolme betonista veneiden vesillelaskuluiskaa:

- Kirkkonkylän venesatama
- Säviän venesatama
- Kohisevanlahti (tie nro 560, n. 7 km Siniseltä tieltä Pyhäsalmen suuntaan) 

Yksityistiet

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kiinteistöjen omat tiet, sopimustiet ja toimitustiet.

Omat tiet ovat vain yksityisessä käytössä, ja niiden ylläpidosta vastaa kiinteistöomistaja itse. Sopimusteillä käyttäjinä ja ylläpitäjinä ovat yleensä vain sopimuskumppanit.

Toimitustietkin ovat pääsääntöisesti vain tieosakkaiden käytössä. Käytännössä ne voivat kuitenkin olla myös aivan yleisessä käytössä. Toimitusteiden ylläpidosta vastaavat tieosakkaat yhdessä. Asioiden hoitamista varten voidaan perustaa tiekunta. Yksityistielaki koskee pääasiassa vain toimitusteitä. Omia teitä laki ei koske ollenkaan ja sopimusteitäkin vain silloin, kun siitä laissa erikseen säädetään.

Toimitustiet ovat nimensä mukaisesti jossakin virallisessa toimituksessa perustettuja teitä. Toimitusteiden joukkoon kuuluvat myös yksityisteiksi muuttuneet kunnan- ja kylätiet sekä tilustiet. Niillä on pidetty vähintäänkin tielautakunnan toimitus. Oleellista on, että jollakin on pysyvä, viranomaisen vahvistama ja rekisteröimä käyttöoikeus toisen kiinteistön kautta kulkevaan tiehen.

Eduskunta hyväksyi kesällä 2018 uuden yksityistielain. Uusi laki tuli voimaan 1.1.2019. Tiejaoston (tielautakunta) yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat 31.12.2019. Tielautakunnan eivät kuitenkaan ota enää uusia yksityistielain mukaisia tehtäviä. Vuoden 2019 aikana saatetaan loppuun keskeneräisiä yksityistieasioita. Vuoden lopussa vielä kesken olevat asiat siirretään Maanmittauslaitoksen loppuunsaatettavaksi. Tielautakunnille aiemmin kuuluvat yksityistielain mukaiset tehtävät siirretään Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi.

Tiejaoston puheenjohtaja on Hannu Katainen, varapuheenjohtaja Petri Wasenius ja Anna Nousiainen. Tiejaoston sihteerinä toimii rakennustarkastaja Jukka Poutainen. 

Kunta avustaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoa. Kunnan talousarvioon on varattu 80.000 euron määräraha kyseiseen tarkoitukseen. Avustukseen oikeutetuille yksityisteille on asetettu seuraavat vaatimukset:

- Tien kokonaispituus on oltava vähintään 0,4 km ja se on autolla ajokelpoinen
- Tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi (1) pysyvästi asuttu talous
- Tie on yksityistielain mukainen tie, ts. tiehen on vähintään kahdella kiinteistöllä tieoikeus
- Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja se on järjestäytynyt

Tekninen lautakunta on tarkistanut yksityisteiden kunnossapidon jako-, haku- ja maksatusperusteet 19.2.2019 / 5 §. Sen mukaan yksityisteiden ei tarvitse hakea erikseen kunnalta avustusta, vaan kunta maksaa avustuksen olemassa olevien jakoperusteiden mukaan käyttäen laskennallista menetelmää.

Yksityisen tien kunnossapitokustannuksia määritettäessä käytettävät kilometrikustannukset määräytyvät neljän kunnossapitoluokan ja määrästandardien perusteella.

Kunnossapitoluokkaa määrättäessä otetaan huomioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä synnyttävät tekijät sekä liikenteen vaatima kunnossapidontarve.

Yksityisten teiden kunnossapitoluokitus suoritetaan pisteyttämällä määrättyjä pisteytysperusteita käyttäen teiden vaikutusalueilla liikennettä aiheuttavat toiminnot.

Kunta maksaa avustuksen tiekunnallisille yksityisteille kesäkuun loppuun mennessä edellyttäen, että tiekunnat toimittavat:
- viimeisimmän vuosikokouspöytäkirjan ja tilintarkastajien hyväksymät tilipäätöstiedot hakuvuotta edeltävältä vuodelta tai hakuvuotta koskevan vuosikokouspöytäkirjan, jossa tiekunta itse on hyväksynyt edellisen vuoden tilit.
- kirjallisen ilmoituksen siitä, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset ja paikkansa pitävät Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).
- tiedot tiekunnassa tapahtuneista muutoksista (pysyvä asutuksen määrä, tien pituus, tilitiedot, yhdyshenkilön tiedot jne). 

Tieavustuksen hakemiseen liittyvät asiapaperit on jätettävä kuntaan huhtikuun loppuun mennessä. Myöhästyneenä toimitettuja vuosikokouspöytäkirjoja, tilinpäätöstietoja ja avustushakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Tieavustuksen hakemisesta ilmoitetaan paikallislehdessä joka vuosi helmi-maaliskuun vaihteessa.

Ota yhteyttä

Kunnallistekniikka

p. 040 637 5530

Venepaikkojen vuokraus

p. 040 489 4193

Liikenneturvallisuus

p. 040 489 4834

Yksityistieasiat

p. 0400 378 893