Katusuunnitelmista yleisesti

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 § mukaan katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmasta säädetään tarkemmin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 § mukaan katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen.

Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaan katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Jos osallisia on muitakin, nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

 

Nähtävillä olevat katusuunnitelmaehdotukset

Kunnassa on tällä hetkellä yksi nähtävillä oleva katusuunnitelmaehdotus. 

 

Puistotien katusuunnitelmaehdotus

Tekninen lautakunta päätti 28.3.2023 pidetyssä kokouksessaan asettaa Puistotien katusuunnitelmaehdotuksen yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi ja tiedottaa oikeudesta muistutuksen tekemiseen kunnan verkkosivuilla ja lehti-ilmoituksella sekä kirjeitse alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

 

Katusuunnitelmaehdotuksen nähtävilläoloaika

Puistotien katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä 12.4.2023-26.4.2023 kunnan verkkosivuilla ja ympäristöosaston toimistolla, osoitteessa Puustellintie 10, 72400 Pielavesi.

 

Katusuunnitelmaehdotus koskee Puistotietä välillä Urho Kekkosentie-Kisapolku.

 

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Muistutukset katusuunnitelmaehdotuksesta voi lähettää sähköpostitse: ymparisto@pielavesi.fi tai kirjeitse osoitteeseen Puustellintie 10, 72400 Pielavesi tai käymällä paikan päällä ympäristöosaston toimistolla, os. Puustellintie 10, 72400 Pielavesi.

 

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu kuulutuksella kunnan sähköisellä ilmoitustaululla sekä paikallislehdessä. Lisäksi suunniteltavaan alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita on tiedotettu asiasta kirjeitse.

 

Katusuunnitelmaehdotus

Puistotie on Pielaveden keskustan läpi kulkeva pääkatu. Katusuunnitelmaehdotus koskee Puistotietä, Kisapolun ja Urho Kekkosentien välillä. Saneerattavan kadun varteen sijoittuu muun muassa liikuntahalli, pientaloja ja uskonnollisten yhdistysten rakennuksia. Saneerattavan kadun pituus on n. 700 metriä. Suunnittelualueen asemakaava on lainvoimainen. 

 

Katusuunnitelmaselostuksen mukaan kadun nykyinen tasaus säilyisi pääosin ennallaan mutta Puistotien poikkileikkausta kavennettaisiin. Ajoradan kaventamisen on todettu alentavan ajonopeuksia. Puistotielle (Kumparetie-Rinnetie välille) rakennettaisiin noin 270 metriä pitkä keskisaareke, johon jätettäisiin aukkoja tonttiliittymien kohdille.

 

Puistotien nykyiset rakennekerrokset säilytettäisiin ja niitä vahvistettaisiin. Kisapolku - Kumparetie ja Rinnetie - Urho Kekkosentie välillä ajorata päällystettäisiin uudelleen. Puistotien rakenne perusparannettaisiin Kumparetie - Rinnetie välillä (plv. 1450-1720) teräsverkkorakenteena.

 

Ajorata päällystettäisiin asfaltilla. Rakennettavassa keskisaarekkeessa käytettäisiin betonista reunatukea, saarekkeen pintamateriaaleina käytettäisiin betonikiviä sekä graniittinoppakiviä.

 

Kadun reuna-alueella on nykyisellään paljon vanhoja koivuja ja havupuita, joita tultaisiin poistamaan perusparannustöiden yhteydessä. Poistettujen puiden tilalle istutettaisiin uusia, erilajisia puita. Myös keskisaarekkeelle istutettaisiin puita. Kadun luiskat sekä puiden poiston vahingoittamat nurmialueet nurmetettaisiin ja ennallistettaisiin.

 

Katusuunnitelmaa koskevalla katuosuudella ei ole hulevesiviemäreitä mutta kadulla on kaksipuoleinen sivukaltevuus ja kuivatus tapahtuu avo-ojilla. Uusia hulevesiviemäreitä ei olisi tarvetta rakentaa.

 

Kadun saneerauksen yhteydessä Puistotien katuvalaistus uusittaisiin.

 

Tieosuudella olemassa olevat liikennemerkit ovat pääosin vanhan tieliikennelain mukaisia merkkejä, joten ne uusittaisiin uuden tieliikennelain mukaisilla merkeillä. Uusia liikennemerkkejä asennettaisiin muuttuneiden liikenneolosuhteiden ja liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti.

 

Rakentamisajankohta ja katusuunnitelmaehdotuksen rajaus

Puistotien saneeraus on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa:

1. vaiheessa vuonna 2023 perusparannettaisiin Kisapolku - Urho Kekkosentie välillä kadun rakennekerrokset, rakennettaisiin keskisaareke puuistutuksineen, päällysteet, asennettaisiin valaisinpylväiden kaapeloinnit ja pylväsjalustat. Katuosuudelle asennettaisiin liikennemerkit. Nyt nähtäville asetettava katusuunnitelmaehdotus koskee vain tätä vaihetta.

2. vaiheessa vuonna 2024 saneerattaisiin Puistotietä reunustavat puut ja uusittaisiin liikennemerkit Laurinpurontien ja Urho Kekkosentien välillä, asennettaisiin valaisinpylväät ja suoritettaisiin nurmetukset ja viimeistelytyöt. Tästä tehtäisiin lähempänä suunniteltua toteutusajankohtaa oma katusuunnitelmaehdotus, joka tultaisiin myös asettamaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti julkisesti nähtäville.

 

Puistotien saneerauksen kustannukset

Pielaveden kunnan vuoden 2023 investointisuunnitelmassa on varattu 400 000 euroa Puistotien saneeraukseen.

 

Katusuunnitelmaehdotuksen asiakirjat

Asiakirjaluettelo, KS plv. 1225-1925.pdf

Katusuunnitelmaselostus plv. 1225-1920.pdf

203_asemapiirustus plv.1200-1520.pdf

204_asemapiirustus plv.1520-1920.pdf

205_pituusleikkaus_plv. 1225-1920.pdf

206_tyyppipoikkileikkaus_plv.1225-1920.pdf

Ota yhteyttä

Kuntatekniikaninsinööri 
p. 050 441 1170
Kunnaninsinööri
p. 040 489 4834