Vuoden 2023 kunnossapitoavustukset

Vuoden 2023 yksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat haettavissa 1.3. - 2.5.2023. Myöhästyneenä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn mutta hakemusta voidaan tarvittaessa täydentää hakuaikana.


Kunnossapitoavustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella täältä:

Kunnossapitoavustuksen hakemuslomake

Tarvittaessa hakemuksen voi tehdä paperisella lomakkeella, jonka voi noutaa ympäristöosastolta osoitteesta Puustellintie 10, 72400 Pielavesi. Paperista hakemusta postittaessa on huomioitava, että hakemus saapuu kuntaan ennen hakuajan päättymistä.

  

Kunta avustaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoa. Kohonneiden ylläpitokustannusten johdosta vuoden 2023 talousarviossa yksityisteiden avustamisen määrärahaa on korotettu aiemmasta 80.000 eurosta 1,5-kertaiseksi, 120.000 euroon. Avustukseen oikeutetuille yksityisteille on asetettu seuraavat vaatimukset:

- Tien kokonaispituus on oltava vähintään 0,4 km ja se on autolla ajokelpoinen
- Tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi (1) pysyvästi asuttu talous
- Tie on yksityistielain mukainen tie, ts. tiehen on vähintään kahdella kiinteistöllä tieoikeus
- Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja se on järjestäytynyt

Kunta maksaa avustuksen olemassa olevien jakoperusteiden mukaan käyttäen laskennallista menetelmää.

Yksityisen tien kunnossapitokustannuksia määritettäessä käytettävät kilometrikustannukset määräytyvät neljän kunnossapitoluokan ja määrästandardien perusteella.

Kunnossapitoluokkaa määrättäessä otetaan huomioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä synnyttävät tekijät sekä liikenteen vaatima kunnossapidontarve.

Yksityisten teiden kunnossapitoluokitus suoritetaan pisteyttämällä määrättyjä pisteytysperusteita käyttäen teiden vaikutusalueilla liikennettä aiheuttavat toiminnot.

Kunta maksaa yksityisteiden avustuksen tiekunnille kesäkuun loppuun mennessä edellyttäen, että avustushakemus tarvittavine liitteineen on jätetty kuntaan hakuajan puitteissa ja tieto siitä, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset ja paikkansa pitävät Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).


Tieavustuksen hakemisesta ilmoitetaan paikallislehdessä ja kotisivuilla joka vuosi maaliskuun alussa.

 

Lisätietoja: Jouni Tissari, 040 595 7767, jouni.tissari@pielavesi.fi

 

Yleistä yksityisteistä

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) kiinteistöjen omat tiet, 2) sopimustiet ja 3) toimitustiet.

 

1. Omat tiet ovat vain yksityisessä käytössä, ja niiden ylläpidosta vastaa kiinteistöomistaja itse. Yksityistielaki ei koske omia teitä.

 

2. Sopimusteillä käyttäjinä ja ylläpitäjinä ovat yleensä vain sopimuskumppanit. Yksityistielaki koskee sopimusteitä vain silloin, kun siitä laissa erikseen säädetään.

 

3. Toimitustiet ovat pääsääntöisesti vain tieosakkaiden käytössä mutta ne voivat kuitenkin olla myös yleisessä käytössä. Toimitusteiden ylläpidosta vastaavat tieosakkaat yhdessä. Asioiden hoitamista varten voidaan perustaa tiekunta. Toimitustiet ovat nimensä mukaisesti jossakin virallisessa toimituksessa perustettuja teitä. Yksityistielaki koskee toimitusteitä.

 

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019. Kunnan tielautakunnan yksityistien mukaiset tehtävät lakkasivat 31.12.2019 ja tielautakunnille aiemmin kuuluvat yksityistielain mukaiset tehtävät siirrettiin Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi.