banner
 • A

  • Aikuissosiaalityö

   Aikuissosiaalityö auttaa, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän hankalissa tilanteissa.

  • Aineisto- ja tietopalvelu

   Pielaveden kunnan aineisto- ja tietopalvelut sisältävät asiakirjahallinnon sekä kirjaamo- ja arkistopalvelut.

  • Asiointipiste

   Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä, ja sinne voi jättää Kelan hakemukset ja liitteet.

  • Asunnon muutostyöt

   Kunta korvaa asiakkaalle vaikeavammaisuuden perusteella tarvittavat ja välttämättömät asunnonmuutostyöt, välineet ja laitteet.

 • E

  • Elinkeinopalvelut

   Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n ja kunnan tarjoamat elinkeinopalvelut.

  • Esiopetus

   Perustuslain mukainen maksuton esiopetus on tarkoitettu lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkua.

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö auttaa 15-29-vuotiaita nuoria tulevaisuuden suunnittelussa, arjenhallinnassa ja esim. harrastusten löytämisessä.

 • F

  • Fysioterapian palvelut

   Vanhuspalveluiden, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden fysioterapiapalvelut.

 • H

  • Henkilökohtainen apu

   Henkilökohtaista apua järjestetään henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua toteuttamaan omia toimiaan mm. asiointia ja virkistystoimintaa.

 • I

  • Ikääntyneiden tukipalvelut

   Tukipalvelut ovat asiakkaan kotona selviytymistä tukevia palveluja ja niistä peritään palvelusta riippuen erilliset tukipalvelumaksut.

  • Ikääntyvien palveluohjaus

   Lisätietoja tukipalveluista, niiden hakemisesta ja asumispalveluista saa asiakasohjaajilta sekä vanhuspalvelujen päälliköltä.

  • Isyyden selvittämispalvelut

   Mikäli lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, on isyys aina vahvistettava erikseen joko tunnustamalla tai tuomioistuimen päätöksellä.

 • K

  • Kansalaisopisto

   Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia alueen väestölle.

  • Kehitysvammapalvelut

   Pielaveden kunnassa tuotetaan kehitysvammaisille kuntalaisille päivä- ja työtoimintaa, asumispalveluita sekä palveluohjausta.

  • Kirjastopalvelut

   Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus, missä on maksutta tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja.

  • Kotihoidon sairaanhoidollinen palvelu

   Kotihoidon sairaanhoidollinen palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja.

  • Kotihoito

   Kotihoito on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista.

  • Koulukuljetus

   Koulukuljetukset järjestetään peruskoululain 32 §:n mukaisesti.

  • Kriisityö

   Apua ja tukea aikuisille, lapsille ja perheille traumaattisissa kriisitilanteissa.

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Kohtuuhintaisia ja turvallisia koteja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin.

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

  • Kuntouttava työtoiminta

   Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu.

 • L

  • Lapsen elatusavun vahvistaminen

   Lastenvalvojan tekemä vahvistus vanhempien väliselle kirjalliselle sopimukselle lapsen elatuksesta.

  • Lapsi- ja perhepalvelut

   Lapsi- ja perhepalveluissa autetaan perheitä, sekä lapsia, nuoria että aikuisia, erilaisissa elämän pulmatilanteissa.

  • Lapsiperheiden kotipalvelu

   Lapsiperheiden kotipalvelu on lastenhoito- tai kodinhoitoapua, jonka tarkoituksena on tukea perheen omatoimista selviytymistä ja arjessa jaksamista.

  • Lastensuojelun avohuolto

   Avohuollon tukitoimien avulla edistetään ja tuetaan lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä tuetaan vanhempien kasvatusmahdollisuuksia.

  • Lastensuojelun jälkihuolto

   Sijoituksen jälkeen lapsi/nuori voi tarvita erityistä tukea ja tätä tukea tarjotaan jälkihuoltona enintään siihen saakka, kun nuori täyttää 21 vuotta.

  • Lastensuojelun sijaishuolto

   Lastensuojelun sijaishuolto on lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella joko perhehoitona tai laitoshoitona.

  • Lukiokoulutus

   Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen.

 • M

  • Maahanmuuttajien palveluohjaus

   Ohjaus- ja neuvontapalvelua maahanmuuttajille.

  • Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

   Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän loma-ajaksi.

  • Maisematyölupa

   Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta nähin verrattavaaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa.

  • Museopalvelut

   Kotiseutumuseo sijaitsee Pielaveden Teijunmäellä ja on perustettu vuonna 1958. Näyttelyt esittelevät paikallista historiaa ja käsityöperinteitä.

  • Muut vammaispalvelujen tukitoimet

   Muita vammaispalvelun tukitoimia ovat palveluasuminen, harkinnanvaraiset tukitoimet ja päiväaikainen toiminta.

 • N

  • Nuorisotyö

   Nuorisotyö on nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukena elämän eri osa-alueilla. Nuorisotyö antaa mahdollisuuden osallistua, järjestää, tutustua, luoda.

 • O

  • Omaishoidon tuki

   Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona.

 • P

  • Palveluasuminen

   Palveluasuminen on asumismuoto niille, jotka tarvitsevat hoitohenkilökunnan päivittäistä tukea ja apua asumiseensa.

  • Palvelutarpeen arviointi

   Yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. Palvelutarpeen arviointi toimii asiakassuunnitelman pohjana.

  • Perhehoito

   Perhehoidossa hoidettavan henkilön ympärivuorokautisen huolenpito järjestetään hoidettavan tai hoitajan kotona.

  • Perheneuvolan palvelut

   Lapsiperheet voivat saada perheneuvolan palveluita lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämiseksi. Tärkeää on myös vanhemmuuden tukeminen.

  • Perhetyö

   Varhaisen tuen perhetyö on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää työtä.

  • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

   Aamu- ja iltapäivätoiminta on lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Luokaton erityisopetus tarjoaa tukeaan oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia.

  • Perusopetus

   Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä.

  • Poikkeamislupa

   Poikkeaminen erityisestä syystä rakentamista tai muista toimenpiteistä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista.

  • Purkamislupa ja purkamisilmoitus

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

  • Päihde- ja mielenterveyspalvelut

   Palveluohjausta päihdeongelmaisille ja mielenterveyskuntoutujille sekä heidän läheisilleen

 • R

  • Rakennus- ja toimenpidelupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

  • Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

   Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin.

  • Rakennusvalvonta

   Rakennusvalvonnan päätehtäviä ovat kunnalle säädetyt lakisääteiset viranomaistehtävät sekä rakentamisen neuvonta, valvonta ja lupapalvelut.

 • S

  • Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisesta

   Sopimus lapsen huollosta tehdään kirjallisesti ja se vahvistetaan sen kunnan lastenvalvojan toimesta, missä lapsella on asuinpaikka.

  • Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

   Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu asiakkaan itsenäisen kotona selviytymisen turvaamiseksi.

  • Sosiaalihuollon loma- ja virkistystoiminta

   Perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai vastaavanlaisen syyn perusteella annettava lomanviettopalvelu ja tuki lomanvieton järjestämiseen.

  • Sosiaalinen kuntoutus

   Sosiaalisessa kuntoutuksessa sinua tuetaan elämäntilanteesi perusteella edistämällä kuntoutumistasi, arjenhallintaasi ja päivärytmiäsi.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia.

 • T

 • V

  • Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

   Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua-/tukea myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisen suhteen.

  • Varhaiskasvatus

   Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu.

 • Y

  • Yksityistieavustukset

   Kunnalta voi hakea yksityisteiden kunnossapitoavustusta.

  • Yökahvila

   Vapaaehtoisten voimin pyöritettävä yökahvilatoiminta nuorille.