• A

  • Aikuissosiaalityö

   Aikuissosiaalityö auttaa, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän hankalissa tilanteissa.

  • Asiointipiste

   Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä, ja sinne voi jättää Kelan hakemukset ja liitteet.

  • Asunnon muutostyöt

   Kunta korvaa asiakkaalle vaikeavammaisuuden perusteella tarvittavat ja välttämättömät asunnonmuutostyöt, välineet ja laitteet.

  • Avustukset yhteisöille ja järjestöille

   Yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea avustuksia kunnasta. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tai tapahtumien järjestämiseen.

 • D

  • Digituki

   Digineuvonta auttaa arkisissa digiongelmissa.

 • E

  • Elinkeinopalvelut

   Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n ja kunnan tarjoamat elinkeinopalvelut.

  • Esiopetus

   Perustuslain mukainen maksuton esiopetus on tarkoitettu lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkua.

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö auttaa 15-29-vuotiaita nuoria tulevaisuuden suunnittelussa, arjenhallinnassa ja esim. harrastusten löytämisessä.

 • F

  • Fysioterapian palvelut

   Vanhuspalveluiden, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden fysioterapiapalvelut.

 • H

  • Henkilökohtainen apu

   Henkilökohtaista apua järjestetään henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua toteuttamaan omia toimiaan mm. asiointia ja virkistystoimintaa.

 • I

 • J

  • Johtotietopalvelu

   Kunnan keskitetty maanalaisten johtojen ja rakenteiden sijaintipalvelu.

 • K

  • Kaivu- ja sijoitusluvat

   Kaduille ja muille yleisille alueille sijoitettavien johtojen sijoitusluvat ja kaivuluvat ja -ilmoitukset.

  • Kansalaisopisto

   Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia alueen väestölle.

  • Kehitysvammapalvelut

   Pielaveden kunnassa tuotetaan kehitysvammaisille kuntalaisille päivä- ja työtoimintaa, asumispalveluita sekä palveluohjausta.

  • Kirjaamopalvelut

   Pielaveden kunnan aineisto- ja tietopalvelut sisältää asiakirjahallinnon, kirjaamon ja arkistopalvelut.

  • Kirjastopalvelut

   Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus, missä on maksutta tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja.

  • Korkotukilainahakemusten vastaanotto

   Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan.

  • Kotihoidon sairaanhoidollinen palvelu

   Kotihoidon sairaanhoidollinen palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja.

  • Kotihoito

   Kotihoito on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista.

  • Koulukuljetus

   Koulukuljetukset järjestetään peruskoululain mukaisesti.

  • Kriisityö

   Apua ja tukea aikuisille, lapsille ja perheille traumaattisissa kriisitilanteissa.

  • Kunnan viralliset ilmoitukset

   Kunnan viralliset ilmoitukset löytyvät sähköiseltä ilmoitustaululta.

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Kohtuuhintaisia ja turvallisia koteja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin.

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

  • Kuntouttava työtoiminta

   Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu.

 • L

  • Lapsen elatusavun vahvistaminen

   Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vanhemmat vastaavat elatuskykynsä mukaan.

  • Lapsi- ja perhepalvelut

   Lapsi- ja perhepalveluissa autetaan perheitä, sekä lapsia, nuoria että aikuisia, erilaisissa elämän pulmatilanteissa.

  • Lapsiperheiden kotipalvelu

   Lapsiperheiden kotipalvelu on lastenhoito- tai kodinhoitoapua, jonka tarkoituksena on tukea perheen omatoimista selviytymistä ja arjessa jaksamista.

  • Lastensuojelun avohuolto

   Avohuollon tukitoimien avulla edistetään ja tuetaan lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä tuetaan vanhempien kasvatusmahdollisuuksia.

  • Lastensuojelun jälkihuolto

   Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai helpottaa nuoren itsenäistymistä.

  • Lastensuojelun sijaishuolto

   Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen kotikunnan vastuulla olevan hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

  • Liikenteenohjauslaitteiden asentaminen yksityisteille

   Pysyvien liikenteenohjauslaitteiden sijoittaminen yksityisteille vaatii kunnan luvan.

  • Liikuntapalvelut

   Kunnan liikuntapalvelut tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaiken ikäisille.

  • Lukiokoulutus

   Pielaveden lukion toiminnan pohjana ovat eurooppalaiset ja pohjoismaiset perusarvot.

  • Lupa kunnan omistaman yleisen alueen käyttöön

   Kunnan omistaman yleisen alueen (esim. katu, puistot, alueet tai tori) käyttöön tarvitaan kunnan myöntämä lupa.

 • M

  • Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

   Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän loma-ajaksi.

  • Mainos- ja viitoituslupa

   Mainostaminen ja/tai viitoituksen asettaminen kaduille on luvanvaraista toimintaa.

  • Maisematyölupa

   Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa.

  • Museopalvelut

   Kotiseutumuseo sijaitsee Pielaveden Teijunmäellä ja on perustettu vuonna 1958. Näyttelyt esittelevät paikallista historiaa ja käsityöperinteitä.

 • N

  • Nuorisotyö

   Nuorisotyö on nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukena elämän eri osa-alueilla. Nuorisotyö antaa mahdollisuuden osallistua, järjestää, tutustua, luoda.

 • O

  • Omaishoidon tuki

   Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona.

 • P

  • Palveluasuminen

   Palveluasuminen on asumismuoto niille, jotka tarvitsevat hoitohenkilökunnan päivittäistä tukea ja apua asumiseensa.

  • Palvelutarpeen arviointi

   Yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta.

  • Perhehoito

   Perhehoidossa hoidettavan henkilön ympärivuorokautisen huolenpito järjestetään hoidettavan tai hoitajan kotona.

  • Perheneuvola

   Perheneuvola palvelee Pielaveden lapsiperheitä lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

  • Perhetyö

   Perhetyö on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää työtä.

  • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

   Aamu- ja iltapäivätoiminta on lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Luokaton erityisopetus tarjoaa tukeaan oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia.

  • Perusopetus

   Pielavedellä perusopetusta järjestetään Pielaveden yhtenäiskoulussa sekä Säviän ja Pohjois-Pielaveden kouluissa

  • Poikkeamislupa

   Poikkeaminen rakentamista tai muista toimenpiteistä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista edellyttää lupaa.

  • Purkamislupa ja purkamisilmoitus

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

  • Päihdeongelmaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen neuvontaa päihdevieroitukseen ja -kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

  • Päiväkeskustoiminta

   Päiväkeskus on kaikille kuntalaisille avoin paikka, johon voi tulla viettämään aikaa ja osallistumaan ohjattuun toimintaan.

 • R

  • Rakennuslupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

  • Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

   Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin.

  • Rakennusvalvonta

   Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa rakentamisessa sekä käsittelee ja valvoo lupa-asioita kunnan alueella.

  • Ruokapalvelut

   Ruokapalvelut tuottaa ravitsemuksellisesti laadukkaita ja monipuolisia ateriapalveluja, jotka edistävät eri-ikäisten asiakkaiden hyvinvointia.

 • S

  • Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisesta

   Sopimus lapsen huollosta tehdään kirjallisesti ja se vahvistetaan sen kunnan lastenvalvojan toimesta, missä lapsella on asuinpaikka.

  • Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

   Kuljetuspalvelu ylläpitää asiakkaan omaa itsenäistä selviytymistä ja tukee itsenäistä kotona asumista.

  • Sosiaalihuollon loma- ja virkistystoiminta

   Perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai vastaavanlaisen syyn perusteella annettava lomanviettopalvelu ja tuki lomanvieton järjestämiseen.

  • Sosiaalinen kuntoutus

   Sosiaalisessa kuntoutuksessa sinua tuetaan elämäntilanteesi perusteella edistämällä kuntoutumistasi, arjenhallintaasi ja päivärytmiäsi.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia.

 • T

  • Tehostettu palveluasuminen

   Kunta tarjoaa ikäihmisten tehostettua palveluasumista Pielakodissa.

  • Toimeentulotuki

   Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa henkilön tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

  • Toimenpidelupa

   Toimenpideluvat myöntää rakennusvalvonta. Lupaa tarvitaan pieniin rakennushankkeisiin.

  • Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

   Lapselle, nuorelle tai perheelle tarkoitettu säännöllisesti tapahtuva sosiaalihuoltolain mukainen tukitoimi.

  • Työttömien terveystarkastukset

   Kunta järjestää työttömille ilmaiset terveystarkastukset.

 • V

  • Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

   Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisen suhteen.

  • Vammaispalvelujen tukitoimet

   Vammaispalvelun tukitoimia ovat palveluasuminen, harkinnanvaraiset tukitoimet ja päiväaikainen toiminta.

  • Varhaiskasvatus

   Varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään ja opiskeluun.

  • Venepaikat

   Kunta vuokraa venepaikkoja kirkonkylän venesatamasta.

  • Vesihuolto

   Vesihuoltoon kuuluu puhtaan veden jakelu sekä jätevesien johtaminen ja käsittely.

 • Y