banner

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on aloitettu 25.5.2018 soveltamaan henkilötietojen käsittelyyn niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Digitalisaation johdosta henkilötietoja hyödynnetään entistä kattavammin ja pääpaino on teknologian sijaan asiakaskokemus. Asetuksen tarkoituksena on paitsi parantaa henkilötietojen suojaa myös yhtenäistää tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä kaikissa EU-maissa sekä vastata viestintäteknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin haasteisiin. Asetus on tuonut rekisteröidylle oikeuksia ja Iisalmen kaupungille rekisterinpitäjänä velvollisuuksia, joista rekisteröidyn informointi ja oikeuksien toteuttaminen on yksi päävelvollisuuksista.

Tälle sivulle on koottu ajantasalla pidettävää tietoa Pielaveden kunnan henkilörekistereistä, niiden vastuuhenkilöistä sekä mihin tarkoitukseen tietoja kerätään. Myös Julkisuuslain velvoittamat tietojärjestelmistä ylläpidettävät tietojärjestelmäselosteet löydät tältä sivulta.

Rekisteröidyn informointi

Pielaveden kunta rekisterinpitäjänä ylläpitää rekistereistään rekisteröityjen informoimiseen tarkoitettuja tietosuojaselosteita, jotka sisältävät:

- Rekisterin vastuuhenkilön ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
- Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään ja mikä on käsittelyn oikeusperusta
- Jos henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille, ketkä ovat henkilötietojen vastaanottajat
- Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan, miten tietosuojan riittävyydestä on huolehdittu ja mistä rekisteröity voi saada siitä lisätietoja
- Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit sille, miten säilytysaika määräytyy
- Rekisteröidyn oikeudet ja miten rekisteröidyt voivat niitä käyttää
- Mihin henkilötietojen antamisen vaatimus perustuu, onko rekisteröidyn pakko toimittaa tiedot ja mitkä ovat seuraukset tietojen antamatta jättämisestä
- Jos käsittelyyn liittyy automaattista päätöksentekoa tai profilointia, millainen käsittelylogiikka niihin liittyy, sekä niiden merkitys ja seuraukset rekisteröidyille. 
- Lisäksi ilmoitetaan jos henkilötietoja kerätään muista lähteistä, mistä henkilötiedot on saatu ja onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä.
- Tietosuojaselosteiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti. Kukin kaupungin palveluyksikkö ja sen vastuuhenkilö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tietosuojaselosteiden sisältämät kuvaukset henkilötietojen käsittelystä on julkisesti saatavilla tällä sivulta tai asianomaisesta palvelupisteestä. 

Tietopyynnöt

Pielaveden kunnan rekistereihin rekisteröidyllä on

- oikeus saada pääsy omiin tietoihin, eli tarkastusoikeus
- oikeus omien tietojen oikaisemiseen
- oikeus poistaa tiedot (”oikeus tulla unohdetuksi”, oikeus koskee tilanteita joissa käsittely perustuu suotumukseen)
- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (oikeus koskee tilanteita, joissa henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen tai sopimuksella).
- oikeus vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia
- oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjänä Pielaveden kunnalla on velvollisuus tunnistaa rekisteröidyn henkilöllisyys, kun hän käyttää oikeuksiaan, joten tietopyyntöjen yhteydessä tulee varautua henkilöllisyyden tarkastamiseen. Näin vältytään tilanteilta, joissa muiden oikeuksia tai vapauksia loukattaisiin.

Tietojen tarkastuspyyntö- ja korjaamis-, poisto- ja täydennysvaatimuslomakkeet löytyvät ohesta liitteinä ja ne tulee toimittaa kirjeitse lomakkeella olevaan osoitteeseen.

Tietosuojaselosteet