Tietosuoja ja saavutettavuus

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on aloitettu 25.5.2018 soveltamaan henkilötietojen käsittelyyn niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Digitalisaation johdosta henkilötietoja hyödynnetään entistä kattavammin ja pääpaino on teknologian sijaan asiakaskokemus. Asetuksen tarkoituksena on paitsi parantaa henkilötietojen suojaa myös yhtenäistää tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä kaikissa EU-maissa sekä vastata viestintäteknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin haasteisiin. Asetus on tuonut rekisteröidylle oikeuksia ja Iisalmen kaupungille rekisterinpitäjänä velvollisuuksia, joista rekisteröidyn informointi ja oikeuksien toteuttaminen on yksi päävelvollisuuksista.

Tälle sivulle on koottu ajantasalla pidettävää tietoa Pielaveden kunnan henkilörekistereistä, niiden vastuuhenkilöistä sekä mihin tarkoitukseen tietoja kerätään. Myös Julkisuuslain velvoittamat tietojärjestelmistä ylläpidettävät tietojärjestelmäselosteet löydät tältä sivulta.

Pielaveden kunta rekisterinpitäjänä ylläpitää rekistereistään rekisteröityjen informoimiseen tarkoitettuja tietosuojaselosteita, jotka sisältävät:

- Rekisterin vastuuhenkilön ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
- Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään ja mikä on käsittelyn oikeusperusta
- Jos henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille, ketkä ovat henkilötietojen vastaanottajat
- Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan, miten tietosuojan riittävyydestä on huolehdittu ja mistä rekisteröity voi saada siitä lisätietoja
- Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit sille, miten säilytysaika määräytyy
- Rekisteröidyn oikeudet ja miten rekisteröidyt voivat niitä käyttää
- Mihin henkilötietojen antamisen vaatimus perustuu, onko rekisteröidyn pakko toimittaa tiedot ja mitkä ovat seuraukset tietojen antamatta jättämisestä
- Jos käsittelyyn liittyy automaattista päätöksentekoa tai profilointia, millainen käsittelylogiikka niihin liittyy, sekä niiden merkitys ja seuraukset rekisteröidyille. 
- Lisäksi ilmoitetaan jos henkilötietoja kerätään muista lähteistä, mistä henkilötiedot on saatu ja onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä.
- Tietosuojaselosteiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti. Kukin kaupungin palveluyksikkö ja sen vastuuhenkilö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tietosuojaselosteiden sisältämät kuvaukset henkilötietojen käsittelystä on julkisesti saatavilla tällä sivulta tai asianomaisesta palvelupisteestä. 

Pielaveden kunnan rekistereihin rekisteröidyllä on

- oikeus saada pääsy omiin tietoihin, eli tarkastusoikeus
- oikeus omien tietojen oikaisemiseen
- oikeus poistaa tiedot (”oikeus tulla unohdetuksi”, oikeus koskee tilanteita joissa käsittely perustuu suotumukseen)
- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (oikeus koskee tilanteita, joissa henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen tai sopimuksella).
- oikeus vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia
- oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Tervetuloa, tämä on Pielaveden kunnan saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.pielavesi.fi ja on laadittu / päivitetty 19.11.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

1. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

 • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Pielaveden kunnan hallinnoimalla Youtube-kanavalla, Facebook-sivulla sekä Instagram-tilillä on ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä. Osasta tällaisesta videosisällöstä puuttuu tekstitys ja/tai kuvailutulkkaus.

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

 • Havaittava: Videosisältö

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Kunnan Facebook-sivulla on 23.9.2020 jälkeen julkaistua videosisältöä, josta puuttuu tekstitys ja/tai kuvatulkkaus. Puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)
  • 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

 

Sähköpostilla

kunta@pielavesi.fi

Muilla tavoin

puhelimitse osastosihteeri 040 4894 055

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Digipalveluistamme on tehty saavutettavuusarviointi

https://www.pielavesi.fi/fi/Tietosuoja--ja-rekisteriselosteet

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Tarjoamme tukea käyttäjille joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Digineuvoja 040 4826835

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu

19.11.2021

Pielaveden kunta ylläpitää julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain mukaisesti. Kuvauksesta ilmenee, miten asiakkaat ja muut asianosaiset voivat tietoja saada.

Voit tutustua kuvaukseen kunnan tiedoista ja asiakirjoista tästä linkistä: https://www.pielavesi.fi/fi/Tietosuoja--ja-rekisteriselosteet/Kuvaus-kunnan-tiedoista-ja-asiakirjoista

Rekisterinpitäjänä Pielaveden kunnalla on velvollisuus tunnistaa rekisteröidyn henkilöllisyys, kun hän käyttää oikeuksiaan, joten tietopyyntöjen yhteydessä tulee varautua henkilöllisyyden tarkastamiseen. Näin vältytään tilanteilta, joissa muiden oikeuksia tai vapauksia loukattaisiin.

Tietojen tarkastuspyyntö- ja korjaamis-, poisto- ja täydennysvaatimuslomakkeet löytyvät ohesta liitteinä ja ne tulee toimittaa kirjeitse lomakkeella olevaan osoitteeseen.

Tietosuojaselosteet